top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

木刨刨木筷

上星期去了藝術中心教整木筷,為咗切合當日的飲食藝術主題,我哋都趁下熱鬧連日準備筷子模同港式木刨俾大家認識木藝。

原本同學們只係整木筷,但我就趁住呢兩個鐘係咁講解唔同地方嘅木藝...直到佢哋嫌我煩為止,希望小小的工作坊可以令你哋有少少鍾意咗香港木藝。

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page