top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

「平安」的願望


呢幾個月落堂時我哋都會同同學講要平安返屋企,而每次上堂亦會好期待見到佢哋,「平安」係我哋日常嘅願望,今年聖誕除咗一句「聖誕快樂」,可以多啲關心下屋企人朋友呢幾日有冇平安返到屋企。

我哋要齊齊整整咁過聖誕!

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page