• MeiSuet

蝴蝶榫補上希望


瞓唔到嘅時候,我會打蝴蝶,在裂縫都補上一隻又一隻。

今晚我唯一可以做嘅就係將義賣了的香港樹凳仔補上希望。

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.