top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

媽媽樹

今日想同大家講下關於樹的事

「樹在地底下有連結網絡,一個出事就個個都知,尤其是老樹(Mother Tree),媽媽樹知道自己嘅子樹出事,佢會係地底供應養份俾子樹,等佢好得快啲」

在加拿大,我好好彩可以跟UBC森林研究系教授學習關於樹的知識,走進森林,教授講每一個物種之間的關係,而管理森林的方法就係平衡生態,唔可以俾單一物種獨大。然後講到新樹與老樹同樣重要,新樹會吸收更多二氧化碳,而老樹就會作一個保護角色,樹在地底下有連結網絡,一個出事就個個都知,尤其係Mother Tree,當媽媽樹知道自己嘅子樹出事,又高又大的她會係地底供應養份俾子樹,等子樹好得快啲,雖然學術上仲未搵到點解媽媽樹會認得遙遠的子樹,但係大自然就係如此神奇,而我哋亦是。

教授講到呢度,眼淺如我已有淚光,諗起在香港的媽媽們(不適用於特首),呢個星期不能在香港支持大家係呢趟旅程最遺憾的事,但在此時此刻學到樹的知識可以分享,希望可以彌補到呢個缺席。這一課,會很遠,除了上街支持,提供一個大家可以休息的地方,亦係我哋要做的。

6.16 見

註:圖中右手邊較近的樹樹齡大概500年,而左手邊較遠的大概100到150年。當中還有還未成長的小樹苗。

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page