top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

學習進步


噚晚《一起進步班》有嚟自佛山傢具廠的師傅嚟草途教我哋點樣進步,師傅們教到唔捨得走,同學亦做到忘我境界。

能夠分享技藝同感受熱烈的學習氣氛,除咗我哋學到,亦希望師傅們係草途有點點得著。

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page