top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

手藝的價值


[最新消息] 再問過龍伯伯,最近天氣唔好暫時唔會落街擺賣,而工場亦一直擁著人潮令龍伯伯難以工作,我知道大家都好關心龍伯伯,但希望大家重點放在價格不公而唔係獵奇...龍伯伯同我講前幾日有人買走咗一部份的凳,而價格仍然是超低超低價...老人家唔熟市場,但大家總會知道咩價格才是合理吧?原本寫出嚟係想大家諗下「手藝的價值」,但而家似係清倉執平貨... 龍伯伯一直多謝前多謝後,但我感覺我做錯事較多,冇令到佢得到合理回報,仲阻礙到工作...要知道,香港人,手停口停....

重申多次報導上面的地址唔係店鋪而係工場,如果天氣好,龍伯伯會在楊屋道的一個公園仔對出擺檔啊,而壹仔報導上的電話亦唔係龍伯伯的電話...大家唔好再打嘞....

原post: https://www.facebook.com/coutou/posts/1692644530754723

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page