top of page
  • Writer's pictureMeiSuet

推動環保木業


今日上池哥度攪亂檔,欣賞下池哥早排執回來的巨大樟樹,仲有更多用香港木造出來的作品,有凳仔同木盒等等等等...(趕尾班車影唔哂)。 池哥話只要係木就會有用,香港長大的樹呀樹倒塌了唔係只有去堆填呢一條路,佢哋係可以成為我哋生活一部分。香港越來越多的木工工作室,消耗的木材也越來越多,如果大家能夠合力改變使用方法及消費模式,因為生病打風要被斬下的香港樹可成為另一環保產業,大家有冇興趣一齊傾下?#有種責任 #樹呀樹

前排講到台灣政府有環保木材平台,環保局將行道樹修剪後的樹枝及木材分享給所有市民,香港而家有咁多木工工作室,如果大家合力,應該可以藉此推動!

Recent Posts

See All

監管走私木材

作為市民想就著呢件事了解多啲。 曾經讀過關於充公木材需要考慮是否刺激貿易市場,而家將市值上億嘅木材送去原先走私的國家,國際公約秘書處是否知情?如知情是否有透明度可監察? 我哋尊重大自然俾我哋嘅資源,如果能夠有監管用得其所係件好事,但係最討厭嘅就係大嘥鬼,亂用唔識用浪費保貴資源,下次可唔可以留啲係香港好好善用? #好想知道係修繕邊個部分 #如果有個團帶我哋學下嘢就好 #我應該要搵邊個問? #一

bottom of page