September 19, 2018

大家有冇摸過啱啱塌下嘅樹係有幾濕?


以下再分享小小知識:

係上兩篇都有講過木材係需要風乾先可以用,究竟點解呢?唔講可能會發霉嗰啲,我哋只係講會變形會裂嗰啲。

木材要時間乾唔係新事,係行業裡面罷得越耐嘅木料...

September 18, 2018

暫且唔講政府點樣處理塌下來的香港樹,呢個post只係根據我哋一點點經驗,用非專業嘅詞匯教大家點樣存放香港樹:

問題一:要唔要去皮?

視乎樹皮係點樣,根據我同朋友的經驗是左圖的樹皮會較惹蟲,通常呢種樹皮嘅樹...

Please reload

Tags

 

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.