October 2, 2019

瞓唔到嘅時候,我會打蝴蝶,在裂縫都補上一隻又一隻。

今晚我唯一可以做嘅就係將義賣了的香港樹凳仔補上希望。

July 17, 2019

最近呢個月,我哋半停工狀態,因為一直以嚟我哋講工藝係為咗教育,講環保係為咗氣候變化,做嘅事都係與我哋下一代有關,想以後佢哋有個更好嘅環境。但係而家,呢個香港,我哋已經冇哂心機再講落去,大家嘅心情都好差...

Please reload

Tags

 

Gee Chang Industrail Building, 108 Lok Shan Road, To Kwa Wan, Hong Kong

©2017 by Cou Tou.